ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Η ΑΝΑΣΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία υποστήριξης ατόμων που πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Κέντρο Ημέρας, στο οποίο απασχολείται διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από Ψυχιάτρους, Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγους, Ειδικό Παθολόγο και Διατροφολόγο και επιχορηγείται από τον Τακτικό Π/Υ του Υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, η ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΑ προκηρύσσει μία θέση Ψυχολόγου, με σύμβαση εργασίας, μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα) για την θέση του Ψυχολόγου, είναι:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοαντίγραφα πτυχίων
  4. Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην ψυχοδυναμική ή στην γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση
  5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  6. Επαγγελματική εμπειρία-Συστάσεις
  7. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως την 18η Ιουνίου 2024. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιστημονική ομάδα/επιτροπή επιλογής προσωπικού και εν συνεχεία οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 19-25/06/2024 στα γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΑ. Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί εκ νέου, εάν κριθεί απαραίτητο.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να αποστείλουν στην πρώτη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μόνο το «Βιογραφικό Σημείωμα» στην ηλεκτρονική δ/νση [email protected], με το θέμα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ».

Επισημαίνεται ότι τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παρούσας πρόσκλησης, θα προσκομιστούν αποκλειστικά, κατά την φάση της συνέντευξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σας ενημερώνουμε πως για τον σκοπό της συμμετοχής σας στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή Ψυχίατρου και για λόγους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συλλέγουμε τα εξής δεδομένα που μας παρέχετε με την παρούσα αίτηση: Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση, Κινητό τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων είναι η «ΑΝΑΣΑ-Εταιρεία Ατόμων που Πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές».
Αποδέκτης: Το προσωπικό της ΑΝΑΣΑΣ.
Νομική βάση επεξεργασίας: Έννομο συμφέρον της ΑΝΑΣΑΣ ως υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρο 6§1στ Καν. ΕΕ 679/2016)

Χρόνος διατήρησης: Τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που θα γίνουν δεκτά θα διατηρηθούν για όλο το διάστημα της μεταξύ μας σύμβασης, καθώς και περαιτέρω, όπου απαιτείται από τις διατάξεις της φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως και για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις για περίοδο 6 μηνών.

Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3,Τ.Κ.11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, Fax: 210 6475628, email: [email protected])