Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Γραμματέα ΚΗ Ανάσα

Η ΑΝΑΣΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία υποστήριξης ατόμων που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Κέντρο Ημέρας, στο οποίο απασχολείται διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από Ψυχιάτρους, Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγους, Ειδικό Παθολόγο και Διατροφολόγο και επιχορηγείται από τον Τακτικό Π/Υ του Υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο της επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας από τις 18.00 έως τις 21.00 καθημερινά, η ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΑ προκηρύσσει θέση Γραμματειακής Υποστήριξης, με σύμβαση εργασίας, μερικής απασχόλησης για την κάλυψη των ανωτέρω ωρών, 18.00-21.00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα) για την θέση, είναι:
1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)
4. Καλή γνώση αγγλικών
5. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (word, excel, power point, χρήση ίντερνετ)

Θα συνεκτιμηθούν:
1. Σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφείς με την προτεινόμενη θέση
2. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως την 9η Απριλίου 2024 στις 17.00.

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή επιλογής προσωπικού και ακολούθως οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 10-12/04/2024 στα γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΑ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να αποστείλουν τα περιγραφόμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική δ/νση [email protected] με το θέμα «ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΗ».

 

Βρείτε την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ: Προκήρυξη Γραμματεία ΚΗ ΑΝΑΣΑ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σας ενημερώνουμε πως για τον σκοπό της συμμετοχής σας στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή Γραμματέα ΚΗ και για λόγους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συλλέγουμε τα εξής δεδομένα που μας παρέχετε με την παρούσα αίτηση: Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση, Κινητό τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων είναι η «ΑΝΑΣΑ-Εταιρεία Υποστήριξης Ατόμων που Πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές».

Αποδέκτης: Το προσωπικό της ΑΝΑΣΑΣ.

Νομική βάση επεξεργασίας: Έννομο συμφέρον της ΑΝΑΣΑΣ ως υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρο 6§1στ Καν. ΕΕ 679/2016)

Χρόνος διατήρησης: Τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που θα γίνουν δεκτά θα διατηρηθούν για όλο το διάστημα της μεταξύ μας σύμβασης, καθώς και περαιτέρω, όπου απαιτείται από τις διατάξεις της φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως και για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις για περίοδο 6 μηνών.

Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας.

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3,Τ.Κ.11523, Αθήνα, τηλ. 210
6475600, Fax: 210 6475628, email: [email protected])