ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΟΝΕΑ – ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΣΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 36-38, Τ.Κ. 11742 (ΑΦΜ 999039736 ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών), τηλ. 210 9234904, email [email protected], σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο που πρόκειται να υποβάλει το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά, για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων:

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΑΝΑΣΑ (στοιχεία επικοινωνίας ως άνω) παρέχει υποστήριξη στους πάσχοντες από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (Ψυχογενής Ανορεξία, Ψυχογενής Βουλιμία, Επεισοδιακή Πολυφαγία). Για το λόγο αυτό λειτουργεί Εξωτερικό Ιατρείο με σκοπό την ψυχιατρική αξιολόγηση και διάγνωση, την εισαγωγή σε ένα κοινωνικοθεραπευτικό πλαίσιο και την ένταξη των ασθενών σε ειδικές θεραπευτικές δραστηριότητες, ψυχοθεραπεία (ατομική, γνωσιακή, οικογενειακή, ομαδική), διαιτητική συμβουλευτική, ψυχοεκπαίδευση, στήριξη των οικογενειών και κοινωνική-επαγγελματική προαγωγή της ζωής τους.

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Λάμπρος Σμαΐλης, Δικηγόρος, βάσει της από 24/05/2018 επίσημης γνωστοποίησης της ΑΝΑΣΑς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.(Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected])

Γ. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας www.anasa.com.gr στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας-ερωτηματολόγιο.

Δ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παροχή υπηρεσιών υγείας (άρθρο 9 παρ.2(η) ΓΚΠΔ.

Ε. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Έννομο συμφέρον της ΑΝΑΣΑς ως υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρο 6§1στ Καν. ΕΕ 679/2016) που συνίσταται στην υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, στην υποστήριξη των οικογενειών τους, στη δημιουργία δράσεων πρόληψης και αγωγής, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

ΣΤ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Πραγματοποιείται για όσους/ες κριθεί αναγκαίο ως ειδική κατηγορία δεδομένων από ιατρούς και επαγγελματίες υγείας, επιστημονικούς συνεργάτες της ΑΝΑΣΑς, που υπέχουν νομική υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου, με την τήρηση ιατρικού αρχείου και με σκοπό την παροχή υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών (άρθρο 9§2η, §3 Καν. ΕΕ 679/2016). To ιατρικό αρχείο τηρείται κατά τις διατάξεις του Καν. ΕΕ 679/2016 και του Ν. 3418/2005 και διατηρείται στην ΑΝΑΣΑ ως μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας του ιδιωτικού τομέα για μια δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή.

Ζ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Η ΑΝΑΣΑ αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα του/ης υπογράφοντος/ουσας του, ως κηδεμόνα του ανηλίκου τέκνου του, στη διαχείριση των προσωπικών του/ης δεδομένων και ενημερώνει με το παρόν για: 1) Το δικαίωμα του/ης να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση στα δεδομένα υγείας, ούτως ώστε να γνωρίζει αν τα δεδομένα του/ης υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό, καθώς και να λαμβάνει αντίγραφο του φακέλου του/ης. 2) Το δικαίωμά του να ζητήσει διόρθωση των προσωπικών του/ης δεδομένων, αν θεωρεί ότι αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή ή έχουν μεταβληθεί. 3) Το δικαίωμα του/ης να ζητήσει διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών του/ης δεδομένων με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει καταρτιστεί ιατρικό αρχείο με δεδομένα υγείας οπότε υφίσταται νόμιμη υποχρέωση τήρησης για μια 10ετία από την τελευταία επίσκεψη. 4) Το δικαίωμα του/ης να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του/ης δεδομένων, όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. 5) Το δικαίωμά του στη φορητότητα των δεδομένων υγείας, δηλαδή να ζητήσει να αποσταλούν τα στοιχεία του/ης σε άλλο ιατρό ή μονάδα υγείας.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της  http://www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες (ΑΠΔΠΧ, Κηφισίας 1-3,Τ.Κ.11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, Fax: 210 6475628, email: [email protected])

Η. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ: Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, τους σκοπούς επεξεργασίας και τα δικαιώματα μου, μέσω της φόρμας υποβολής στην ιστοσελίδα www.anasa.com.gr, δηλώνω, ως κηδεμόνας του ανήλικου τέκνου μου, ότι εν πλήρει επιγνώσει, βασιζόμενος/η στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία όλων των προσωπικών του δεδομένων καθώς και των ειδικών κατηγοριών δεδομένων (δεδομένων υγείας κ.α) τα οποία περιέχονται στο ηλεκτρονικό υποβληθέν ερωτηματολόγιο, προκειμένου να λάβει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες της ΑΝΑΣΑς και να συμμετάσχει οικειοθελώς στη διαδικασία σχεδιασμού του θεραπευτικού του προγράμματος, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από την Κλινική Μονάδα του Κέντρου Ημέρας.

Θ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τα δεδομένα που παρέχονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, διαγράφονται εντός τριών μηνών από την υποβολή τους μέσω της ιστοσελίδας www.anasa.com.gr , αν δεν πραγματοποιηθεί ραντεβού.

Γνωρίζω, ότι ανά πάσα στιγμή έχω τη δυνατότητα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου για χρήση των στοιχείων του, με σκοπό την ενημέρωσή του για τις δραστηριότητες της ΑΝΑΣΑς.

Τέλος, επιθυμώ να λαμβάνω τυχόν επιπλέον πληροφορίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS) /τηλέφωνο/φαξ.